Stopka redakcyjna
I. Advanced Power Solutions NV, z zarejestrowanym adresem Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia i numerem w rejestrze 0414.688.361
II. Należymy do Aurelius Group z siedzibą w Grünwald, Niemcy.
Ograniczenie odpowiedzialności – informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści tej witryny internetowej zostały opracowane z największą starannością. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność oddanych do dyspozycji bezpłatnych i ogólnodostępnych dziennikarskich poradników i wiadomości. Imiennie oznaczone artykuły odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze opinię usługodawcy. Wyłącznie przez otwarcie bezpłatnych i ogólnodostępnych treści nie zachodzi żaden stosunek umowny pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą, o ile usługodawca nie ma woli więzi prawnej.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki („linki zewnętrzne”) do stron internetowych osób trzecich. Odpowiedzialność za nie leży po stronie danego administratora. Podłączając zewnętrzne linki po raz pierwszy, usługodawca sprawdził obce treści pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nie było wtedy widać żadnych naruszeń prawa. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd i treść stron, do których prowadzą linki. Wstawianie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca staje się autorem treści, do których prowadzi odnośnik lub link. Stała kontrola linków zewnętrznych bez konkretnego wskazania uchybień prawnych wykracza poza możliwości usługodawcy. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa takie linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i pokrewne
Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Każde ich wykorzystanie niedopuszczone przez niemieckie prawo autorskie i prawo pokrewne wymaga wcześniejszej pisemnej zgody usługodawcy albo danego posiadacza prawa. Dotyczy to zwłaszcza powielania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania wzgl. odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich zostały przy tym odpowiednio oznaczone. Nielegalne powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobrań do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Prezentowanie niniejszej strony internetowej w obcych ramkach możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia.

§ 4 Szczególne warunki użytkowania
O ile szczególne warunki, dotyczące użytkowania niniejszej strony internetowej, odbiegają od powyższych paragrafów, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim miejscu. W takiej sytuacji obowiązują w danym indywidualnym przypadku szczególne warunki użytkowania.
Polskie i angielskie tłumaczenie tej strony internetowej służy tylko do celów informacyjnych. W razie niezgodności pomiędzy niemieckim a angielskim wzgl. polskim tekstem miarodajny jest tekst niemiecki: https://power-klassen.de/impressum/