Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności

Ochrona danych
Opracowaliśmy tę politykę prywatności i politykę plików cookie (wersja 16/07/19-311103269), aby wyjaśnić, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób wykorzystujemy dane i jakie użytkownik tej strony ma możliwości wyboru zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679.

1. Kim jesteśmy?
KB&B – Family Marketing Experts GmbH und Co. KG, Schellerdamm 16, 21079 Hamburg, Niemcy, numer w rejestrze HRB 127287 jako usługodawca dla Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, numer w rejestrze 0414.688.361

2. Czym są dane osobowe?
Do celów niniejszych Informacji o polityce prywatności termin „Dane osobowe” oznacza wszelkie dane dotyczące użytkownika lub dane umożliwiające — w sposób bezpośredni lub pośredni — jego identyfikację. Na przykład dane umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. pliki cookie i adres IP). Informacje, które samodzielnie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, lecz które łączymy z użytkownikiem, również są uważane za dane osobowe.

3. Jakie Dane osobowe dotyczące użytkownika są gromadzone przez KB&B?
Osobiste informacje, przekazywane bezpośrednio przez użytkownika
Niektóre usługi, które oferujemy, wymagają ujawnienia przez użytkownika jego Danych osobowych.
• Zamawianie bezpłatnych materiałów lekcyjnych
Gdy użytkownik wypełnia formularz zamówienia (nazwiskiem, imieniem, adresem (szkoły lub prywatnym), numerem telefonu (szkoły lub prywatnym) lub adresem e-mail (szkoły lub prywatnym), to wolno nam wykorzystać te informacje, aby wysłać do użytkownika bezpłatny materiał edukacyjny.
• Udział w powiązanym konkursie
Jeśli użytkownik chce wziąć udział w konkursie i udostępnić niezbędne do tego informacje zgodnie z warunkami uczestnictwa (ważne informacje kontaktowe), to wolno nam wykorzystywać te informacje, aby przeprowadzić konkurs zgodnie z warunkami uczestnictwa.

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych użytkownika ?
Bez ważnej podstawy prawnej nie wolno nam jest przetwarzać żadnych danych osobowych. Dlatego też przetwarzamy dane osobowe tylko po uzyskaniu wcześniejszej jednoznacznej zgody użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć tę zgodę.

5. Jak wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika?
Wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu przesłania do niego bezpłatnych materiałów edukacyjnych i przeprowadzenia konkursu, jeśli użytkownik bierze udział w konkursie.

6. Komu i dokąd przekazujemy Dane osobowe użytkownika?
Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego Danych osobowych, ale nie możemy wykluczyć, że w przypadku niezgodnego z prawem zachowania te dane nie zostaną przekazane.
W razie zamówienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych, wolno nam przekazać Dane osobowe użytkownika do ACCENTE GmbH, Oststraße 80 – 82, 22844 Norderstedt. To przedsiębiorstwo przetwarza Dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów wysłania bezpłatnego materiału edukacyjnego.
Jeśli użytkownik bierze udział w konkursie, to wolno nam przekazać Dane osobowe użytkownika do Advanced Power Solutions NV. To przedsiębiorstwo przetwarza Dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (np. doręczenia nagród).

7. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika?
A. Informacje ogólne
KB&B wprowadziła stosowne fizyczne i techniczne zabezpieczenia Danych osobowych gromadzonych w związku z naszymi usługami. Te zabezpieczenia uwzględniają:

• I. stan techniki;
• II. koszty realizacji;
• III. rodzaj danych i
• IV. ryzyko przetwarzania.

Celem jest ochrona przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub zmianą, omyłkową utratą, bezprawnym przekazaniem lub nieupoważnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Należy jednak pamiętać, że pomimo odpowiednich środków bezpieczeństwa, stosowanych w celu ochrony Danych osobowych, nie ma witryny, produktu, urządzenia, aplikacji internetowej, transmisji danych, systemu komputerowego ani połączenia bezprzewodowego, które byłyby całkowicie bezpieczne. Z tego powodu nie możemy gwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika.

8. Jakie użytkownik ma prawa i jak może je egzekwować?
A. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?
KB&B gromadzi, przechowuje i przetwarza Dane osobowe użytkownika zgodnie z prawami przysługującymi użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. 
Prawa użytkownika na mocy obowiązujących przepisów RODO obejmują prawo dostępu do kopii jego Danych osobowych, prawo do żądania korekty lub aktualizacji nieprawidłowych Danych osobowych oraz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Danych osobowych w warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 
Użytkownik, może również wnioskować o usunięcie jego Danych osobowych, a użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas Danych osobowych, może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę (bez tego wycofania zgody, ograniczającego prawomocność przetwarzania Danych). Ponadto w określonych przypadkach użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych.

B. Egzekwowanie praw użytkownika
Użytkownik, który chce wyegzekwować którekolwiek z wyżej wymienionych praw, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w tej polityce prywatności w punkcie Nasze dane kontaktowe / Dalsze informacje.

C. Reklamacje
Jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy przestrzegamy praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, może skontaktować się z nami za pomocą jednego z następujących środków komunikacji, podanych w tej polityce prywatności w punkcie Nasze dane kontaktowe / Dalsze informacje lub dodatkowo do wyżej wymienionych praw użytkownik może również złożyć reklamację do właściwego organu nadzorczego.

9. Przechowywanie danych – okres przechowywania Danych osobowych użytkownika
Przechowujemy Dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zgromadzono takie dane zgodnie z tą polityką prywatności, chyba że ustawowo nakazany jest dłuższy okres przechowywania. Jeżeli Dane osobowe użytkownika nie będą już potrzebne do celów, do których zostały pobrane, lub jeśli istnieje taki obowiązek ustawowy, zostaną one usunięte zgodnie z obowiązującym prawem i/lub odesłane do użytkownika.

10. Linki i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych usługach
Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn podmiotów zewnętrznych, które nie są obsługiwane przez firmę KB&B, a nasze witryny mogą zawierać aplikacje, które można pobrać z witryn podmiotów zewnętrznych. Witryny i aplikacje, do których prowadzą takie linki, znajdują się poza kontrolą firmy KB&B. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną prywatnością ani za treści zawarte w witrynach i aplikacjach internetowych, do których prowadzą te linki. Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek witryn lub aplikacji podmiotów zewnętrznych, wszystkie Dane osobowe gromadzone przez witryny lub aplikacje takiego podmiotu zewnętrznego będą podlegać zasadom ochrony prywatności tego podmiotu. Zdecydowanie zalecamy, aby użytkownik uważnie zapoznał się z zasadami ochrony prywatności wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym przekazuje swoje Dane osobowe.

11. Nasze dane kontaktowe / Dalsze informacje
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub użycia Danych osobowych użytkownika lub w celu poprawienia, zablokowania bądź sprostowania Danych osobowych użytkownika, w celu odmowy lub wycofania zgody na dowolny obowiązujący aspekt niniejszych Informacji o polityce prywatności lub w celu usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o kontakt:

pocztą:
Datenschutz (ochrona prywatności)
KB&B

KB&B – Family Marketing Experts
Schellerdamm 16
21079 Hamburg, Niemcy
lub pocztą e-mail: info@kbundb.de.

12. Polityka cookie – automatyczne pobieranie danych
W dzisiejszych czasach podczas wizyty na stronach internetowych, pewne informacje są automatycznie generowane i pobierane, również na tej stronie internetowej.
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę – na przykład teraz – nasz serwer WWW (komputer, na którym zapisana jest ta witryna) automatycznie gromadzi takie dane jak
• adres (URL) przeglądanej witryny
• przeglądarkę i jej wersję
• używany system operacyjny
• adres (URL) odwiedzanej przedtem strony (HTTP referer)
• nazwę hosta i adres IP urządzenia, na którym użytkownik przegląda stronę
• datę i godzinę

pliki in (pliki logów serwera).
Z reguły pliki logów serwera są przechowywane przez dwa tygodnie, a potem zostają automatycznie usunięte. Nie przekazujemy tych danych, nie możemy jednak wykluczyć wglądu w te dane w razie zaistnienia niezgodnego z prawem zachowania.
Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 f RODO (Zgodność przetwarzania z prawem) podstawę prawną stanowi uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu bezawaryjnego działania tej witryny poprzez zapisywanie plików logów serwera.

13. Pliki cookies
Nasza witryna stosuje pliki cookie HTTP do zapisywania specyficznych danych użytkownika.
Aby umożliwić lepsze zrozumienie niniejszej polityki prywatności, wyjaśniamy poniżej, co to są pliki cookie i dlaczego ich używamy.

Czym dokładnie są pliki cookie?
Surfując w Internecie, użytkownik korzysta z przeglądarki. Popularne przeglądarki to przykładowo Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość witryn internetowych zapisuje małe pliki tekstowe w przeglądarce użytkownika. Te pliki są nazywane plikami cookie.

Jednemu nie można zaprzeczyć: Pliki cookie to naprawdę przydatni pomocnicy. Prawie wszystkie witryny internetowe stosują pliki cookie. Dokładniej rzecz biorąc, to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją jeszcze inne pliki cookie do innych obszarów zastosowania. Pliki cookie HTTP to małe pliki, zapisywane przez naszą witrynę na komputerze użytkownika. Te pliki cookie zostają automatycznie umieszczone w folderze z plikami cookie, stanowiącym jakby „mózg“ przeglądarki użytkownika. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Definiując plik cookie, należy dodatkowo podać jeden lub kilka atrybutów.

Pliki cookie zapisują pewne dane użytkownika, na przykład język lub osobiste ustawienia strony. Po ponownym otwarciu naszej strony przeglądarka użytkownika odsyła z powrotem do naszej strony specyficzne dane użytkownika. Dzięki plikom cookie nasza witryna wie, kim jest użytkownik i może mu zaproponować jego zwykłe standardowe ustawienia. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie jest osobno, w innych – przykładowo – wszystkie cookie są zapisane w jednym pliku.

Istnieją zarówno pliki cookie głównego usługodawcy oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Pliki cookie głównego usługodawcy są generowane bezpośrednio przez naszą witrynę, natomiast pliki cookie podmiotów zewnętrznych są generowane przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie należy oceniać osobno, ponieważ każdy plik cookie gromadzi inne dane. Również czasy obowiązywania plików cookie mogą się różnić od kilku minut aż do kilku lat. Pliki cookie to nie programy komputerowe, dlatego nie zawierają wirusów, trojanów ani innych szkodników. Pliki cookie nie mają również dostępu do informacji na komputerze użytkownika.

Dane plików cookie mogą przykładowo tak wyglądać:
• Nazwa: _ga
• Czas obowiązywania: 2 lata
• Cel: Rozróżnianie odwiedzających stronę
• Przykładowa wartość: GA1.2.1326744211.152311103269
Przeglądarka powinna obsługiwać następujące minimalne wielkości:
• Plik cookie powinien móc zawierać przynajmniej 4096 bajtów
• Na każdą domenę powinna być możliwość zapisu przynajmniej 50 plików cookie
• Łącznie powinna być możliwość zapisu przynajmniej 3000 plików cookie

Jakie istnieją rodzaje plików cookie?
Kwestia, jakie konkretnie pliki cookie są przez nas stosowane, zależy od używanych serwisów i jest wyjaśniona w poniższych punktach polityki prywatności. W tym miejscu pragniemy krótko poruszyć temat różnych rodzajów plików cookie HTTP.

Można wyszczególnić 4 rodzaje plików cookie:
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić podstawowe funkcje strony internetowej. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, jeśli użytkownik wkłada do koszyka jakiś produkt, potem surfuje na innych stronach, a dopiero później idzie do kasy. Dzięki tym plikom cookie zawartość koszyka nie zostaje usunięta, nawet jeśli użytkownik zamknie okno swojej przeglądarki.
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie gromadzą informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy dany użytkownik otrzymuje ewentualne komunikaty o błędach. Ponadto za pomocą tych plików cookie mierzony jest również czas ładowania i zachowanie strony w różnych przeglądarkach.

Wydajnościowe pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają większy komfort użytkowania strony. Na przykład gromadzone są wpisywane lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane w formularzach.
Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane ukierunkowanymi plikami cookie. Służą do dostarczania użytkownikowi indywidualnie dopasowanej reklamy. Może to być bardzo praktyczne, ale może też denerwować.

Zwykle podczas pierwszej wizyty na stronie pojawia się pytanie, na jakie pliki cookie użytkownik wyraża zgodę. I oczywiście ta decyzja również zostaje zapisana w pliku cookie.

Jak można usunąć pliki cookie?
Użytkownik sam decyduje, czy chce używać plików cookie i jeśli tak, to w jaki sposób. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub z jakiej witryny pochodzą pliki cookie, użytkownik zawsze ma możliwość usunąć te pliki, pozwolić na nie tylko częściowo lub wyłączyć je. Na przykład można zablokować pliki cookie zewnętrznych usługodawców, ale pozwolić na wszystkie inne pliki cookie.
Jeśli użytkownik chce ustalić, jakie pliki cookie zostały zapisane w jego przeglądarce, gdy chce zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub usunąć te pliki, może znaleźć te opcje w ustawieniach swojej przeglądarki:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi
Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari
Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron przechowywanych na komputerze użytkownika
Internet Explorer: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi
Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik zasadniczo nie chce mieć żadnych plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę w ten sposób, że przed umieszczeniem pliku cookie będzie zawsze informowany. W ten sposób użytkownik może decydować przy każdym pojedynczym pliku cookie, czy na niego pozwala czy nie. Sposób postępowania zależy od przeglądarki. Najlepiej poszukać instrukcji w Google, w przypadku przeglądarki Chrome wpisując jako wyszukiwany termin „usuwanie Cookies Chrome“ lub „wyłączenie Cookies Chrome“ albo wymienić słowo „Chrome“ na nazwę swojej przeglądarki, np. Edge, Firefox, Safari.

Jak wygląda z ochroną prywatności użytkownika?
Od 2009 roku istnieją tak zwane „Wytyczne dotyczące plików cookie“. Stanowią one, że do zapisywania plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika witryny. Jednak kraje członkowskie UE bardzo różnie reagują na te wytyczne. Wytyczne dotyczące plików cookie nie zostały wdrożone jako prawo krajowe. Zamiast tego wdrożenie tej wytycznej nastąpiło w dużym stopniu w § 15 ust.3 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w dokumentacji technicznej https://tools.ietf.org/html/rfc6265 Request for Comments stowarzyszenia Internet Engineering Task Force (IETF) pod tytułem „HTTP State Management Mechanism“.

14. Szyfrowanie TLS z użyciem protokołu https
Używamy protokołu https, aby przesyłać dane w Internecie w sposób zabezpieczony przed podsłuchem (Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania artykuł 25 ustęp 1 RODO). Stosując TLS (Transport Layer Security), protokół szyfrowania do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych. Korzystanie z tej ochrony przesyłania danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki i zastosowaniu schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.

15. Google Fonts / Czcionki Google
Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
Aby korzystać z czcionek Google, nie trzeba się logować ani podawać hasła. Ponadto w przeglądarce użytkownika nie są zapisywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS, czcionki / Fonts) są pobierane za pośrednictwem domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google żądania CSS i czcionek są całkowicie niezależne od wszystkich innych usług Google. Jeżeli użytkownik ma konto Google, nie musi się obawiać, że podczas korzystania z Google Fonts informacje o jego koncie Google zostaną przesłane do Google. Google rejestruje użycie CSS (kaskadowych arkuszy stylów) oraz używanych czcionek i bezpiecznie przechowuje te dane. Przyjrzymy się bliżej, jak szczegółowo wygląda przechowywanie danych.

Co to są czcionki Google?
Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to katalog zawierający ponad 800 czcionek, które Google LLC bezpłatnie udostępnia swoim użytkownikom.
Wiele z tych czcionek jest udostępnianych na licencji SIL Open Font License, podczas gdy inne są udostępniane na licencji Apache. Obie są licencjami wolnego oprogramowania. Dlatego możemy ich używać, bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych.

Dlaczego używamy czcionek Google na naszej stronie internetowej?
Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na naszej stronie internetowej i nie musimy przesyłać ich na nasz serwer. Czcionki Google to ważny element składowy, zapewniający wysoką jakość naszej witryny. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane pod kątem internetu, co oszczędza ilość danych i jest wielką zaletą, szczególnie w przypadku używania na urządzeniach mobilnych. Podczas wizyty na naszej stronie mały rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Ponadto czcionki Google to bezpieczne czcionki internetowe. Różne systemy syntezy obrazu (renderowanie) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie błędy mogą częściowo zniekształcać teksty lub całe strony internetowe. Dzięki sieci szybkiego dostarczania treści (CDN) nie ma problemów między platformami z czcionkami Google. Google Fonts obsługuje wszystkie popularne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działa niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod).
Korzystamy z Google Fonts, abyśmy mogli możliwie ładnie i spójnie zaprezentować cały nasz serwis online. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi to „uzasadniony interes“ przetwarzania danych osobowych. „Uzasadniony interes“ to w tym przypadku zarówno interesy prawne jak i ekonomiczne lub ideowe, uznane przez system prawny.

Jakie dane przechowuje Google?
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej czcionki są pobierane przez serwer Google. Poprzez to zewnętrzne połączenie dane są przesyłane do serwerów Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą stronę internetową. API Google Fonts został opracowany w celu ograniczenia wykorzystania, przechowywania i gromadzenia danych użytkowników końcowych do tego, co jest niezbędne do prawidłowego dostarczania czcionek. API to skrót od „Application Programming Interface“ i służy między innymi jako przekaźnik danych w obszarze oprogramowania.

Google Fonts bezpiecznie przechowuje CSS i żądania czcionek w Google i dlatego jest chroniony. Zebrane dane dotyczące użytkowania pozwalają Google określić, jak dobrze odbierane są poszczególne czcionki. Google publikuje wyniki w wewnętrznych witrynach analitycznych, takich jak Google Analytics. Google korzysta również z danych swojego własnego robota indeksującego, aby określić, które witryny używają czcionek Google. Te dane są publikowane w bazie danych Google Fonts BigQuery. Przedsiębiorcy i programiści używają usługi internetowej Google BigQuery do badania i przenoszenia dużych ilości danych.

Należy jednak również pamiętać, że przy każdym żądaniu Google Font również takie informacje jak ustawienia języka, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki są automatycznie przesyłane na serwer Google. Nie można jasno ustalić, czy te dane są również przechowywane, wzgl. Google nie informuje o tym jednoznacznie.
Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Google przez jeden dzień przechowuje żądania dotyczące zasobów CSS na swoich serwerach, które znajdują się głównie poza UE. Dzięki temu możemy używać czcionek za pomocą arkusza stylów Google. Arkusz stylów to szablon formatu, za pomocą którego można szybko i łatwo zmienić np. wygląd wzgl. czcionkę witryny internetowej.
Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez jeden rok. Google dąży do tego, aby zasadniczo poprawić czas ładowania stron internetowych. Kiedy miliony stron internetowych odnoszą się do tych samych czcionek, są one zapisywane w pamięci podręcznej po pierwszej wizycie i natychmiast pojawiają się ponownie na wszystkich innych stronach internetowych odwiedzanych później. Czasami Google aktualizuje pliki czcionek, aby zmniejszyć rozmiar pliku, zwiększyć zakres języków i poprawić wygląd.

Jak można usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?
Danych, które Google przechowuje przez jeden dzień lub rok, nie można po prostu usunąć. Dane te są automatycznie przekazywane do Google po wejściu na stronę. Aby przedwcześnie usunąć te dane, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem https://support.google.com/. W takim przypadku zapobiegasz przechowywaniu danych tylko wtedy, gdy nie odwiedzasz naszej strony internetowej.

W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych Google umożliwia nam nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek. Dzięki temu mamy nieograniczony dostęp do morza czcionek i możemy maksymalnie wykorzystać naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat czcionek Google i na inne tematy można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311103269. Chociaż Google zajmuje się tam kwestiami związanymi z ochroną danych, strona nie zawiera szczegółowych informacji o przechowywaniu danych. Uzyskanie od Google naprawdę dokładnych informacji o przechowywanych danych jest stosunkowo trudne (prawie niemożliwe).
Jakie dane są zasadniczo gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się również na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

16. Google Analytics
Ta strona wykorzystuje Google Analytics firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje przy tym wydajnościowe pliki cookie:
Pliki cookie używane przez Google Analytics
• _ga
o Czas obowiązywania: 2 lata
o Cel: Rozróżnianie odwiedzających stronę
o Przykładowa wartość: GA1.2.1326744211.152311103269
• _gid
o Czas obowiązywania: 24 godziny
o Cel: Rozróżnianie odwiedzających stronę
o Przykładowa wartość: GA1.2.1687193234.152311103269
• gat_gtag_UA_ o Czas obowiązywania: 1 minuta
o Cel: Służy do obniżenia współczynnika żądania. Jeśli usługa Google Analytics jest udostępniana za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie otrzymuje nazwę _dc_gtm_ .
o Przykładowa wartość: 1

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi oraz ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://support.google.com/analytics/.

Pseudonimizacja
Naszym celem w myśl przepisów RODO jest ulepszanie naszej oferty i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest ważna, dane użytkowników są poddawane pseudonimizacji. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy prawne art. 6 RODO UE ust. 1 lit a (zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) RODO.
Dezaktywacja pobierania danych przez Google Analytics
Za pomocą wtyczki do przeglądarki, służącej do dezaktywacji JavaScript od Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js), osoby odwiedzające witrynę mogą zapobiec wykorzystywaniu ich danych przez

Google Analytics.
Można zapobiec zapisywaniu przez Google sporządzonych przez plik cookie danych, dotyczących korzystania z witryny internetowej przez użytkownika oraz dalszemu przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Polskie i angielskie tłumaczenie tej strony internetowej służy tylko do celów informacyjnych. W razie niezgodności pomiędzy niemieckim a angielskim wzgl. polskim tekstem miarodajny jest tekst niemiecki: https://power-klassen.de/datenschutz/