Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

ARTYKUŁ 1
Bezpłatny konkurs bez zobowiązania do zakupu jest organizowany przez Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia w okresie od piątku 25.06.2021 do wtorku 31.05.2022 (MEZ). W tym konkursie można wziąć udział poprzez osobną stronę internetową (https://power-klassen.de).

ARTYKUŁ 2
Uprawnieni do udziału w akcji są nauczycielki i nauczyciele klas szkół podstawowych w Polsce. Wykluczone są osoby z miejscem zamieszkania w Europie, które są zatrudnione w Advanced Power Solutions NV, oraz pracownicy głównej siedziby firmy, koordynujący tę akcję oraz członkowie ich rodzin (łącznie z pierwszym pokoleniem). Podczas przeprowadzanego przez Advanced Power Solutions NV konkursu firma Advanced Power Solutions NV ma prawo w każdej chwili wykluczyć każdą osobę z uczestnictwa na określony okres z powodu naruszenia – lub podejrzenia naruszenia – jednego z warunków uczestnictwa lub w razie nadużycia, uchybienia lub nieuczciwego uczestnictwa w konkursie (bez konieczności podawania powodów). Zorganizowane uczestnictwo w konkursie i/lub uczestnictwo grupowe uznaje się za oszustwo i prowadzi automatycznie do wykluczenia. Niniejszym podkreśla się, że Advanced Power Solutions NV powzięła określone środki, mające na celu zapobieżenie oszustwom, łącznie z m. in. rozpoznawaniem takich praktyk jak np. wielokrotne użycie tego samego adresu IP.

ARTYKUŁ 3
Aby wziąć udział, uczestnicy muszą przeprowadzić procedurę opisaną w bezpłatnym materiale edukacyjnym i zarejestrować się za pomocą ważnego adresu e-mail. Nie ma innych możliwości wzięcia udziału w tym konkursie niż opisane w tym regulaminie. Wszystkie niekompletne lub nieczytelne rejestracje uznaje się za nieważne.

ARTYKUŁ 4
Aby wziąć udział, należy uczestniczyć przynajmniej w jednym z „wyzwań“, stanowiących część materiału lub wysyłanych na zarejestrowany adres e-mail w charakterze miesięcznej aktualizacji. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać albo cyfrowo e-mailem na adres info@power-klasse.de albo pocztą na adres KB&B –Family Marketing Experts, Schellerdamm 16, 21079 Hamburg.

ARTYKUŁ 5a (Niemcy)
Konkurs wygrywają w Niemczech ci uczestnicy, którzy zostali wybrani przez jury składające się z przedstawicieli Advanced Power Solutions NV.
W ramach tego konkursu przyznawane są następujące nagrody:
– Nagroda główna (tylko jedna): 500 € do kasy klasowej/szkolnej
– Drugie i trzecie miejsce: Zestaw eksperymentalny KOSMOS dla całej klasy (maksymalnie 25 opakowań na każdą zwycięską klasę)
– Od czwartego do dwudziestego trzeciego miejsca: Zestaw kredek Stabilo dla całej klasy (maksymalnie 25 opakowań na każdą zwycięską klasę)
– Od dwudziestego czwartego do trzydziestego miejsca: Zestaw płaskich baterii Panasonic dla szkoły zwycięskiej klasy

ARTYKUŁ 5b (Wielka Brytania)
Konkurs wygrywają w Wielkiej Brytanii ci uczestnicy, którzy zostali wybrani przez jury składające się z przedstawicieli Advanced Power Solutions NV.
W ramach tego konkursu przyznawane są następujące nagrody:
– Nagroda główna (tylko jedna): 425 GBP do kasy klasowej/szkolnej
– Od drugiego do trzecie miejsca: Zestaw eksperymentalny KOSMOS dla całej klasy (maksymalnie 25 opakowań na każdą zwycięską klasę)
– Od czwartego do dwudziestego miejsca: Zestaw płaskich baterii Panasonic dla szkoły zwycięskiej klasy

ARTYKUŁ 5b (Polska)
Konkurs wygrywają w Polsce ci uczestnicy, którzy zostali wybrani przez jury składające się z przedstawicieli Advanced Power Solutions NV.
W ramach tego konkursu przyznawane są następujące nagrody:
– Nagroda główna (tylko jedna): 2250 PLN do kasy klasowej/szkolnej
– Od drugiego do trzecie miejsca: Zestaw eksperymentalny KOSMOS dla całej klasy (maksymalnie 25 opakowań na każdą zwycięską klasę)
– Od czwartego do dwudziestego miejsca: Zestaw płaskich baterii Panasonic dla szkoły zwycięskiej klasy

ARTYKUŁ 6
KB&B – Family Marketing Experts skontaktuje się z wszystkimi zwycięzcami w maju 2022 roku drogą e-mailową i poprosi ich o potwierdzenie swoich adresów i numerów telefonu w ciągu jednego tygodnia.
Jeśli te informacje nie zostaną podane, to wygrana zostaje uznana za nieważną. W celu wydania nagrody Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i innych wymogów uczestnictwa. Jeśli zwycięzcy nie potwierdzą odbioru nagrody w ciągu podanego czasu, to Advanced Power Solutions NV ma prawo wybrać innego zwycięzcę i przyznać nagrodę tej osobie.

ARTYKUŁ 7
Nagród nie można dzielić i należy je zaakceptować w takiej formie, w jakiej są. Wygrane mogą być wydane tylko zwycięzcom i nie podlegają przeniesieniu. Zwycięzcy nie mają prawa zażądać wypłaty odpowiedniej wygranej w gotówce ani nie mogą wymienić wygranej na nic innego. Laureaci miejsc od 5 do 10 otrzymają swoje nagrody pocztą po potwierdzeniu ich oficjalnych adresów.

ARTYKUŁ 8
Advanced Power Solutions NV nie ma obowiązku rekompensować nagrody w razie straty lub kradzieży, spłacać jej ani wymieniać na gotówkę. Odszkodowanie w gotówce w żadnym wypadku nie wchodzi w rachubę. Advanced Power Solutions NV może zastąpić wyznaczone wygrane wygranymi o tej samej lub wyższej wartości, o ile miałoby to być konieczne z powodu dostępności. Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie prawo do stosownego działania.

ARTYKUŁ 9
Advanced Power Solutions NV nie daje gwarancji na nagrody, nie odpowiada i nie jest odpowiedzialna za:
• kradzież, stratę, uszkodzenie, wypadek ani koszty wszelkiego rodzaju, łącznie z takimi, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z udziału w tym konkursie, rozdaniu nagród albo jakiegokolwiek użycia wygranych;
• wszelkie straty, opóźnienia lub anulowania przez osoby trzecie (linię lotniczą, biuro podróży, przedsiębiorstwo transportowe, itd.);
• żadną formę opóźnienia w doręczeniu listów lub paczek przez pocztę;
• żadną formę problemów technicznych na stronie internetowej i/albo w systemie poczty elektronicznej ani za żadną ewentualną niekompatybilność pomiędzy technologiami stosowanymi w konkursie a stosowaną przez uczestnika konfigurację sprzętu i/albo oprogramowania;
• żadną formę dodatkowych kosztów, jakie ponosi zwycięzca na skutek skorzystania z wygranej lub jej użytkowania;
• decyzję lub odmowę wszelkich instytucji, uniemożliwiających lub zabraniających zwycięzcy skorzystania z wygranej.
Ponadto każdy uczestnik, usiłujący utrudnić prawidłowy przebieg konkursu, zostaje wykluczony z uczestnictwa.

ARTYKUŁ 10
Wszystkie koszty, jakie powstają na skutek uczestnictwa w akcji, ponosi uczestnik. W żadnym razie uczestnicy nie mogą dochodzić zwrotu kosztów uczestnictwa od organizatora.

ARTYKUŁ 11
Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu akcji bez uprzedniego powiadomienia lub do skrócenia wzgl. przerwania akcji, jeśli jest to konieczne na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub okoliczności poza jej kontrolą. Takie zdarzenia nie uzasadniają w żadnym razie roszczeń w stosunku do Advanced Power Solutions NV.

ARTYKUŁ 12
Uczestnictwo w tym konkursie oznacza nieograniczoną akceptację wszystkich postanowień regulaminu przez uczestnika. W razie trudności natury praktycznej ostateczną decyzję w odniesieniu do zastosowania lub interpretacji regulaminu podejmuje Advanced Power Solutions NV. Ewentualne zażalenia odnośnie do tego konkursu należy kierować pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych na adres głównej siedziby KB&B – The Kids Group, Schellerdamm 16, 21079 Hamburg lub drogą e-mailową na adres info@power-klassen.de. W żadnym wypadku nie rozpatruje się zażaleń osobiście ani telefonicznie. Zażalenia, które nie wpłyną w ciągu podanego terminu, nie są uwzględniane.

ARTYKUŁ 13
Przez udział w akcji wyraża Pan(i) zgodę na gromadzenie i używanie przez Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia i niżej wymienioną stronę trzecią jako dostawcę wszystkich udostępnionych przez Pana/-ią danych osobowych zgodnie z obowiązującą polityką prywatności:
KB&B – Family Marketing Experts, Schellerdamm 16, 21079 Hamburg (https://www.kbundb.de)

ARTYKUŁ 14
Ten regulamin podlega prawu belgijskiemu. Dla wszelkich sporów z powodu tego konkursu właściwe są wyłącznie sądy belgijskie.

ARTYKUŁ 15
Na wszystkie pytania dotyczące tej akcji odpowiada się wyłącznie pisemnie.

ARTYKUŁ 16
Zwycięzcy zobowiązują się wziąć udział w każdej formie reklamy lub promocji, związanej z przyznaniem im nagród.
Polskie i angielskie tłumaczenie tej strony internetowej służy tylko do celów informacyjnych. W razie niezgodności pomiędzy niemieckim a angielskim wzgl. polskim tekstem miarodajny jest tekst niemiecki: https://power-klassen.de/teilnahmebedingungen/